NPM紋髮 禿頭 脫髮

紋髮?即係等於紋身?

紋髮?即係等於紋身? . 相信唔少人都聽過關於脫髮,生髮等等話題,但你又知唔知咩叫做“紋髮”呢? . 其實紋髮係世界各地唔同國家都開始流行,呢個技術嘅基本概念就係將色素顏料渗透到頭皮,從而模擬出短頭髮髮根假像。