NPM紋髮 禿頭 脫髮

紋髮?即係等於紋身?

紋髮?即係等於紋身?❗ . 相信唔少人都聽過關於脫髮,生髮等等話題,但你又知唔知咩叫做“紋髮”呢?🤔 . 其實紋髮係世界各地唔同國家都開始流行,呢個技術嘅基本概念就係將色素顏料渗透到頭皮,從而模擬出短頭髮髮根假像。

NPM紋髮 禿頭 脫髮

NPM紋髮技術Za老師獨家

NPM全名New Permanent Makeup,呢個品牌黎自以色列,係⭐世界紋髮第一品牌⭐。Za老師會使用純植物色乳及專利ROLLER針頭,利用色素著色於頭皮皮膚表皮層,留色平均,立體自然。療程只需1個鐘,上色嘅地方自然得好似自身嘅毛囊😱

產後脫髮

邊個話年青人就一定唔岩紋髮

邊個話年青人就一定唔岩紋髮❗ . 原來後生靚女都會黎紋髮架😱究竟喺咩一回事呢🧐紋完又滿唔滿意呢🤔 . 張小姐(Christy)今年22歲,又靚又叻女😉佢由細到大都中意將所有頭髮梳晒向後再紥馬尾🐴 . 入左大學兩年後⏲Christy唔敢再將所有頭髮梳晒向後,因為佢發現左自己既髮線後移左好多🤯!!